1. Algemeen
 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘De live TeamNL Schaken quiz!’ (verder te noemen: de Actie), welke wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond gevestigd aan de Orteliuslaan 1014, 3528 BE te Utrecht.
 2. Op deze Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing.
 3. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.
 4. de Koninklijke Nederlandse Schaakbond behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Actievoorwaarden dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal via deze pagina bekend worden gemaakt.
 1. Deelname
 1. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. // Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Nederlandse ingezetenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 2. De actie loopt van 16 november, 2023 tot en met 16 november, 2023, 21:00 uur, hierna te noemen: ‘actieperiode’. Daarna kan niet meer worden deelgenomen.
 3. Tijdens deze actieperiode kunnen deelnemers via de aanmeldlink deelnemen aan de actie. Een deelnemer dient alle verplichte invulvelden volledig in te vullen om kans te maken op de prijs.
 4. Iedere deelnemer mag eenmalig deelnemen. Wanneer blijkt dat een deelnemer meerdere malen heeft meegedaan, mag de de Koninklijke Nederlandse Schaakbond de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen.
 5. Onder alle deelnemers worden verschillende prijzen, schaakborden, stukken en toebehorene verloot. Deze prijs is inclusief:
  1. Verzendkosten

  Alle overige kosten zijn voor eigen rekening.

 6. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.
 1. Vaststelling van de winnaar
 1. De de Koninklijke Nederlandse Schaakbond wijst de winnaar aan door een onafhankelijke trekking.
 2. De winnaar van de actie wordt via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht. Dit gebeurt uiterlijk op 23 november, 2023. Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
 3. De winnaar ontvangt uiterlijk 30 november de gewonnen prijs.
 4. Indien een mogelijke winnaar niet beschikbaar is op datum van het gewonnen ticket, dan mag de mogelijke winnaar de tickets, zonder er geld voor te vragen, overdragen aan iemand anders.
 5. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.
 1. Privacy
 1. de Koninklijke Nederlandse Schaakbond vraagt bij deelname aan de Actie om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. De door jouw opgegeven persoonsgegevens worden met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt. Voor meer informatie kan je onze privacyverklaring raadplegen op https://schaakbond.nl/gebruiksvoorwaarden/
 2. Wij delen je gegevens met externe dienstverleners om bepaalde verwerkingsactiviteiten in het kader van de Actie voor ons uit te voeren.
 3. Indien je expliciet toestemming geeft kunnen wij jouw gegevens ook delen met TeamNL en Nederlandse Loterij.
 4. Jij kan je toestemming altijd weer intrekken. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring op https://schaakbond.nl/gebruiksvoorwaarden/
 5. Wij bewaren je gegevens tot 3 maanden na de actie. Naam en e-mailadres worden verwijderd na 3 maanden na afloop van de Actie, tenzij er een opt-in is verstrekt voor de Koninklijke Nederlandse Schaakbond nieuwsbrief.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
 3. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen op aanmeldpagina, of een van de andere online platformen van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
 4. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond is niet aansprakelijk voor problemen op technisch, organisatorisch en administratief gebied of indien de Actie, om welke reden dan ook, tijdelijk onderbroken wordt of eventueel stopgezet. Deelnemers hebben in dit geval geen recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten.
 5. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken en/of andere problemen bij het versturen of de ontvangst van de prijzen.
 6. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de actie en/of de door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 1. Slotbepalingen
 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Actie kun je een e-mail sturen naar bondsbureau@schaakbond.nl
 2. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 3. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 01-11-2023.