7 december 2019

Home / Bond / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 7 december 2019

AGENDA Bondsraadvergadering

zaterdag 7 december 2019 in het Leidsche Rijn College in Utrecht

aanvang 11.00 uur

19/20998

 

 1. Opening (11.00)
 2. Mededelingen en ingekomen post (11.00 – 11.05)
 3. Concept notulen Bondsraad 15 juni 2019 (11.05 – 11.10)

  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 2 december 2019 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.

 4. Wijzigingen samenstelling bestuur (11.40 – 11.45)
 5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2020 (11.10 – 11.40)
 6. Herbenoemingen Financiële Adviescommissie (11.45 – 11.50)
 7. Ter besluitvorming: Wijzigingen huishoudelijk reglement en tuchtreglement (11.50 – 12.00)
 8. Ter besluitvorming: Uitbreiding KNSB-competitie (12.00 – 12.30)
 9. Ter bespreking: Voortgang werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden (12.30 – 12.45)
 10. Stukken ter info (12.45 – 12.50)
 11. Ontwikkelingen in de schaakwereld (12.50 – 12.55)
 12. Rondvraag (12.55 – 13.00)
 13. Sluiting (13.00)