logo KNSB, blauwe toren

Na een stevige discussie heeft de Bondsraad op 10 december 2022 unaniem besloten verder te gaan met het traject richting omvorming van de Bondsraad in een Ledenraad. Er komt een voorstel dat die omvorming in detail beschrijft. Daarover wordt dan in een volgende Bondsraadvergadering gestemd.

De achtergrond van deze ontwikkelingen is dat het voor verschillende regionale bonden steeds moeilijker is geworden om bestuurders te vinden. Daarnaast is sportkoepel NOC*NSF, waarbij de KNSB is aangesloten, geen voorstander van de huidige structuur met de zelfstandige regionale bonden. Er zijn nog maar 5 bonden met een Bondsraad.

Daarom werken KNSB-bestuur en Bondsraad al een tijdje aan een nieuwe structuur. Daarbij zou een Ledenraad de vertegenwoordiging van de KNSB-leden moeten overnemen van de Bondsraad.

De vergadering besloot ook alvast tot een proefproject om uit te proberen hoe een fusie van een regionale bond met de KNSB zou uitpakken. De deelnemende bond(en) blijven nog bestaan, maar dragen hun taken tijdelijk over aan de KNSB.

De begroting van 2023 werd goedgekeurd, inclusief een contributieverhoging van 7,3 %. Die verhoging is enerzijds nodig vanwege de hoge inflatie, anderzijds voor het inhuren van menskracht op het gebied van communicatie – denk aan campagnes voor de Schaak Off – en schoolschaak.

Het KNSB-bestuur kreeg van de Bondsraad formeel toestemming om het pand van het Bondsbureau in Haarlem te verkopen, waarna accommodatie zal worden gehuurd. Van de opbrengst gaat 70.000 euro naar de viering van het 150-jarig KNSB-jubileum in 2023. De regionale bonden is daarnaast gevraagd om een vrijwillige financiële bijdrage aan het jubileum, waarvoor activiteiten in de eigen regio kunnen worden georganiseerd.

Johan Knuvers trad toe tot het bestuur, dat daardoor weer op volle sterkte is. Ivar Heine werd gekozen voor een tweede termijn van drie jaar.