Artikel 3 van het KNSB-competitiereglement bepaalt dat verenigingen die deelnemen aan de KNSB-competitie in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van de competitieleider. De volgende procedure is van kracht:

  • Het beroep dient binnen veertien dagen nadat de competitieleider zijn beslissing heeft bekend gemaakt te worden ingediend.
  • Het beroep dient per brief (of per e-mail) aan het bestuur van de KNSB te worden gezonden, per adres Bondsbureau.
  • De vereniging die in beroep gaat dient een cautie van € 100,- over te maken op bankrekening NL67ABNA0891743537 t.n.v. KNSB, Haarlem, o.v.v. ‘cautie’.
    Afschriften van het beroep dienen te worden gezonden aan de betrokken verenigingen en de competitieleider.

De Commissie van beroep beslist over de inhoud van de zaak en over het al of niet terugbetalen van de cautie. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend. Tegen de beslissingen van deze commissie staat geen verder beroep open.
De volgende punten zijn nog van belang:

  • Tegen beslissingen van het volledige KNSB-bestuur staat geen beroep open.
  • Protesten tegen beslissingen van een wedstrijdleider dienen binnen drie werkdagen bij de competitieleider te worden ingediend. Tevens dient op het wedstrijdformulier van een protest te blijken.