Ik heb kennis genomen van de uitslag en mededelingen vooraf aan de niet gespeelde wedstrijd  tussen Oud Zuylen Utrecht 4 en OSV 3 in de 6e klasse F in de 7e ronde van zaterdag 13 april 2019.

Het blijkt dat deze wedstrijd in zijn geheel niet gespeeld is op verzoek van OSV 3. De reden hiervoor was dat er maar 3 spelers aanwezig konden zijn bij deze wedstrijd en het team 8 afmeldingen had.

Hierop bood OSV 3 aan om de wedstrijd niet te spelen en een verliespartij met 8-0 te accepteren. De medewerker van de KNSB heeft op 11 april kenbaar gemaakt dat dit volgens artikel 27 van het competitiereglement niet mogelijk is en verzocht de teams om toch te spelen.

Overwegingen:

Het betreffende artikel 27 laat aan duidelijkheid en alternatieven weinig keuze.

27.2.       Indien een tiental niet met tenminste 6 spelers en een achttal niet met tenminste 5 spelers 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.

27.3.       Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met tenminste 6 respectievelijk 5 spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2 matchpunten, dan wel een boete, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld, dan wel een combinatie hiervan. Tevens kan de competitieleider bepalen dat de vereniging waarvan het team niet is verschenen, de kosten van de zaalhuur en arbiter van de nader vastgestelde wedstrijd of een deel daarvan betaalt en/of eventuele reiskosten van het wel verschenen team, berekend overeenkomstig artikel 33.

Artikel 27.2 stelt dat de competitieleider een nieuwe datum en plaats vast moet stellen. Het aantal zaterdagen de komende tijd is zeer beperkt. De eerste datum die mijns inziens geschikt is de speeldatum van de 9e ronde van de KNSB competitie. Oud Zuylen Utrecht heeft op die datum ook een thuiswedstrijd met haar overige teams.

Vervolgens heeft de competitieleider de mogelijkheid een straf op te leggen. Deze bestaat uit twee matchpunten en/of een boete. Deze boete mag dit seizoen niet meer dan 250 euro bedragen.

Gezien het feit dat de teamleider van OSV 3 de tegenstander tijdig gewaarschuwd heeft en het een wedstrijd uit de laagste klasse betreft waarbij het eindresultaat ook niet tot competitievervalsing leidt, vind ik het opleggen van een hoge boete ongepast.

Besluit:

De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 11 mei 2019 in de speellocatie van Oud Zuylen Utrecht. Beide teams mogen in onderling overleg een eerdere datum kiezen. De eventuele meerkosten m.b.t. de zaalhuur zijn voor rekening van OSV 3. De boete voor OSV 3 bedraagt 75 euro. Tevens krijgt OSV 3 twee matchpunten in mindering.

Hoogachtend,
Paul Peters                                                                                                          16 april 2019
KNSB-competitieleider