De hoofdlijnen van ons beleid zijn vastgelegd in beleidsvisies en het meerjarenbeleidsplan. We werken dit meerjarenbeleidsplan uit in jaarplannen en jaarlijkse begrotingen. Na afloop van een jaar publiceren we het jaarverslag en de jaarrekening. Deze documenten geven een goed beeld van de resultaten van het beleid.

Bondsraad

De Bondsraad is het hoogste orgaan van de KNSB en komt 2x per jaar bijeen (mei/juni en november/december). De Bondsraad bestaat uit afgevaardigden van regionale bonden, bijzondere bonden en persoonlijke leden. De vergaderingen van de Bondsraad zijn openbaar. De notulen van de bondsraad, alsmede de jaarverslagen, begrotingen van de KNSB vindt u hieronder.

Vergaderschema