AGENDA Bondsraadvergadering

zaterdag 9 december 2023

aanvang 10.30 uur

23/20551

  1. Opening (10.30)
  2. Verkoop pand en verhuizing (10.30 – 10.40)
  3. Terugblik jubileum (10.40 – 10.55)
  4. Mededelingen en ingekomen post (10.55 – 11.00)
  5. Concept notulen Bondsraad 24 juni 2023 (11.00 – 11.05)

   NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met zondag 3 december 2023 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.

  6. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur (11.05 – 11.15)
  7. Ter besluitvorming: Bestuurlijke vernieuwing (11.15 – 12.45)
  8. Lunchpauze (12.45 – 13.30)
  9. Ter bespreking: Voortgang werkgroep verdienmodellen en lidmaatschapsstructuur (13.30 -13.50)
  10. Ter bespreking: Voortgang MJBP 2022-2025 (13.50– 14.15)
   Mondeling. De voortgang van het MJBP is te volgen via:  https://ptd.digitaal-magazine.nl/schakennl_meerjarenbeleidsplan2022_25/cover. Klikken op routekaart en dan is per thema de stand van zaken + doorkijk voor de eerstvolgende acties te zien.
  11. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2023 (14.15 – 14.45)
  12. Ter besluitvorming: Afdracht Max Euwe Centrum (14.45 – 15.00)
  13. Ter besluitvorming: Bestuursreglement (15.00 – 15.15)
  14. Stukken ter info (15.15 – 15.25)

   NB Vragen over de stukken ter info kunnen tot en met zondag 3 december 2023 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl kunnen worden gezonden. Het bondsbureau zal, voor zover mogelijk, schriftelijke antwoorden opstellen en deze uiterlijk vrijdag 8 december 2023 verspreiden.

  15. Rondvraag (15.25 – 15.30)
   NB Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gemaild. Bij vragen die op zondag 3 december 2023 of eerder zijn gestuurd, mikken wij erop om op de vergadering een inhoudelijk antwoord te geven. Als de beantwoording meer tijd nodig heeft, zullen we dat ook melden.
  16. Sluiting (15.30)

Alle stukken Bondsraad in één bestand