Wanneer je je inschrijft voor een cursus bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB), ga je akkoord met onderstaande cursusvoorwaarden.

Inschrijven is alleen mogelijk als je 14 jaar of ouder bent.

Algemene voorwaarden van de KNSB ten behoeve van kaderopleidingen

Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die de KNSB hanteert bij overeenkomsten met cursisten, en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld het annuleren van de overeenkomst. Ze geven in dat geval aan wat de rechten en plichten van de KNSB en van de cursist zijn.
De KNSB heeft als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn “algemeen”. Is het in een bijzondere situatie niet redelijk of billijk dat de KNSB zich hierop beroept, dan kan een cursist binnen een redelijke termijn een gemotiveerd verzoek doen om hier alsnog van af te wijken. De KNSB zal het probleem dan nogmaals beoordelen.

Artikel 1- Inschrijving

Een cursist is definitief ingeschreven voor een cursus als de factuur behorende bij de cursus betaald is.

Facturen worden na inschrijving binnen twee weken toegestuurd, tijdens de vakantieperiode kan dit eventueel afwijken.

Artikel 2 – Annulering

​2.1 Overeenkomsten kunnen door de cursist slechts schriftelijk worden geannuleerd:

​​2.2 Wanneer de opdracht één week voor, op  of na de eerste onderwijsdatum wordt geannuleerd,wordt 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

2.3 Ingeval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling.

2.4 De KNSB heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de KNSB betaalde bedrag.

2.5 De cursist kan eenmalig tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus, een schriftelijk verzoek doen voor dezelfde cursus door te schuiven naar de eerstvolgende periode. Indien het niet mogelijk is door te schuiven betaalt de cursist de annuleringskosten conform artikel 2.1

Artikel 3 – Cursusmaterialen

Verstrekte cursumaterialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNSB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.