28 november 2015

Home / 28 november 2015

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 28 november 2015 in Majella Centrum Utrecht
aanvang 10.30 uur
15/AZbr/1327/MvdW/pv

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen Bondsraad 13 juni 2015 (15/AZbr/0969/MS/pv)
 4. Aftreden en herbenoeming leden Algemeen Bestuur (15/AZab/1312/PV)
 5. Financiën
 6. Jaarplan 2016 (15/AZaz/1316/MvdW)
 7. Rapportage aan Bondsraad (15/AZbr/1311/MvdW/pv)
 8. Vergaderdata Bondsraad en Bondenoverleg in 2016
  • Bondenoverleg woensdagavond 20 april en woensdagavond 26 oktober
  • Bondsraadvergadering zaterdag 18 juni en zaterdag 3 december
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Nazending stukken Bondsraadvergadering
Naar aanleiding van het verslag van de FAC en na overleg met de accountant is besloten een nieuwe versie van de begroting mee te sturen. Daarin is de noodzakelijke voorziening in verband met de bezuinigingen op het Bondsbureau als voorziening ten laste gebracht van 2015. Dat betekent dat er een verschuiving van kosten van 2016 naar 2015 heeft plaatsgevonden.
Ten tweede een bericht van de voorzitter van de FAC over de huidige vacature in de FAC en twee vacatures die volgend jaar ontstaan.